Projekt UE

Informacje o Projekcie UE

INFORMACJA O REALZIACJI PROJEKTU NR RPPM.03.01.00-22- 0092/16 REALIZOWANYM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2014+ (na lata 2014-2020)

„DZIECIOLANDIA DLA WSZYSTKICH - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Dzieciolandia w Kolniku” jest projektem realizowanym przez TWOJA NIANIA Kamila Chabowska w okresie 01.08.2016r.- 31.08.2017r. dedykowanym Przedszkolu DZIECIOLANDIA w Kolniku (obszar wiejski), który za cel stawia podniesienie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Pszczółki poprzez utworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych, doposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne, wzrost kompetencji 5 nauczycieli oraz organizację zajęć dodatkowych kształtujących kompetencje kluczowe (przy wykorzystaniu TIK) i specjalistycznych w przedszkolu DZIECIOLANDIA we wsi Kolnik do końca VIII.2017r.

Harmonogram projektu przewiduje w okresie VII-IX.2016r. przystosowanie budynku przedszkola do potrzeb nowotworzonej grupy, w tym prace adaptacyjno – modernizacyjne i zakup wyposażenia sal tj. sala pobytowa dzieci, kuchnia, czy szatnia. W okresie IX.2016r.-VIII.2017r. (12 miesięcy) ma miejsce organizacja bieżącej działalności nowopowstałej 1 grupy przedszkolnej (25 dzieci), zajęcia dodatkowe oraz 2 szkolenia dla nauczycielek z zakresu rozwijania zainteresowań przyrodniczo-technicznych u przedszkolaków oraz zastosowania programu nauczania kompetencji kluczowych u dzieci (łącznie 48 godzin zajęć szkoleniowych). W przypadku zajęć dodatkowych przewidziano m.in. logopedię, terapię indywidualną i dogoterapię dla niepełnosprawnego dziecka (projekt uwzględnia uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych), a także szereg zajęć podnoszących kompetencje, m.in.: zajęcia naukowo – przyrodnicze i z robotyki, języka angielskiego, międzypokoleniowe warsztaty artystyczne.

PLANOWANE EFEKTY (rzeczowe), PRUDUKTY:

  • Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 75 osób;
  • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 25 miejsc;
  • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 5 osób (100% kobiety);

PLANOWANE REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU:

  • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 5 osób;

WSKAŹNIKI HORYZONTALNE:

  • Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 5 osób;
  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełno sprawnościami – 1 obiekt.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 613 508,26 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 521 482,02zł